สารบัญชุด "ธรรมอบรมจิต" จากการแสดงธรรมของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฒฺโน) ธรรมะชุดนี้บันทึกจากการแสดงธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร ในวันพระและหลังวันพระ ณ ตึก สว. วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู กทม. ซึ่งได้รับการอนุญาตจากสมเด็จพระญาณสังวรให้เผยแผ่ได้ จึงทำการเผยแผ่ในรูปแบบของตลับเทปในช่วงแรก ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นซีดี-mp3 และดีวีดี-mp3ตามลำดับ.  ขณะนี้ได้เผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้คนทั่วโลกสามารถได้ฟังธรรมอย่างทั่วถึง ถ้าต้องการฟังซ้ำหรือช่วยกันเผยแผ่ ก็ควรบันทึกเอาไว้และช่วยกันสำเนาแจกจ่ายต่อไป ท่านที่มีเว็บไซต์กรุณาสำเนาไว้ที่เว็บไซต์เพื่อช่วยกัยเผยแผ่ เพราะเว็บมาสเตอร์อายุมากกว่า ๗๐ และใกล้ที่จะตายไปกับเว็บไซต์นี้ ถ้ามีปัญหาในการฟังจากเว็บไซต์กรุณาแจ้งที่ satipanya@yahoo.com จะเป็นพระคุณยิ่ง หากไม่ต้องการดาวน์โหลด์ อาจฟังโดยตรงจากแผ่น DVD MP3 ซึ่งบรรจุเนื้อหาแผ่นละประมาณ ๑๐๐ ชั่วโมง ราคาแผ่นละประมาณ ๑๕ บาท มีจำหน่ายที่แผนกจำหน่ายหนังสือของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย เยื้องพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ บางลำพู กทม. โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๑๐๘๕, ๐๒ ๖๒๙ ๔๐๑๖ หากต้องการซื้อจำนวนมากในราคาทุน กรุณาโทร.ติดต่อที่เว็บมาสเตอร์ (น.พ.เอกชัย) โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๐๘๓๗ ไฟล์เสียงในเว็บไซต์นี้เป็น .wma ดังนั้น เมื่อคลิกดาวน์โหลด โปรแกรม Window media player มักจะเปิดขึ้นมา และถามว่า อนุญาตให้ใช้ปลั๊กอินหรือไม่ ? ให้ท่านคลิกที่ข้อความว่า "ทำงานบนไซด์นี้ได้เสมอ" ่ เครื่องก็จะเปิดเสียงให้ได้รับฟังทันที โดยไม่ต้องรอดาวน์โหลดจนจบเสียก่อน. . อีกวิธีหนึ่งคือ ใหคลิกเปิด Window media player ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วไปในทุกรุ่นของวินโดว์ XP แล้วย่อขนาดให้เล็กลง แล้วลากไปวางไว้ที่มุมบนข้างซ้ายเพื่อไม่ให้เกะกะ. หลังจากย่อแล้ว ให้คลิก File ที่แถบของ Menu แล้วเลือกกคลิก Open URL ก็จะมีช่อง URL สำหรับให้ป้าย(paste). กลับมาคลิกขวาในหน้าสารบัญเพื่อเลือกเรื่องที่จะดูหรือฟัง และคลิกตรงคำว่า "คลิกที่นี่" แล้วเลือกคลิกที่ข้อความว่า "คัดลอกที่อยู่ของลิงค์" นำไปป้ายลงในช่อง URL ใน Window media player ตรงช่อง URL . แล้วก็คลิก OK เครื่องก็จะเปิดให้ดูวิดีโอหรือฟังเสียงได้ทันที. ถ้าต้องการทราบข้อมูลวิธีิีแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้คลิกที่ี่. สารบัญจัดทำตามข้อมูลใน DVD แผ่นที่ ท่านที่เริ่มต้นศึกษาธรรมควรเริ่มฟังที่แทรก 25 กรุณาคลิ๊กที่หมายเลขของเรื่องที่ท่านต้องการฟัง
  001 สุญญตา1(กำหนดป่า-แผ่นดินฯ)          แสดงธรรมเมื่อ   9 พ.ย. 2525
  002 สุญญตา2(กำหนดอากาศ-วิญญาณฯ)                   9, 10 พ.ย.
  003 สุญญตา2(ต่อ)                                   10 พ.ย. 
  004 สุญญตา3(อนิมิตเจโตสมาธิ นิพพานฯ)                  5 พ.ย.
  005 สุญญตา4(นิยานิกธรรม)                            15, 23 พ.ย.
  006 สุญญตา5(สมาธินิมิต)                              23 พ.ย., 1 ธ.ค.
  007 สุญญตา6(ศีล สมาธิ ปัญญา)                         1, 8 ธ.ค. 
  008 สุญญตา6(ต่อ)                                   8 ธ.ค.
  009 สุญญตา7(วิธีฟังธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม)           8, 9 ธ.ค.
  010 อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา                  9 ธ.ค., 21 ม.ค. 26 
  011 อนิจจสัญญาฯ(ต่อ)                                21 ม.ค., 13 มี.ค.
  012 อานาปานสติขั้นกายานุปัสสนา                        13 มี.ค.
  013 อานาปานสติขั้นเวทนานุปัสสนา                       14 มี.ค.
  014 ประมวลหลักปฏิบัติ(ยินดีในความหลีกเร้น เพ่งพินิจอยู่ 
         ภายใน ประกอบวิปัสสนา พอกพูนเรือนว่าง)               12 ก.พ. 
  015 อานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา                       12 ก.พ., 6 เม.ย.   
  016 จิตที่รู้เดียงสา(จิตมีศีล สติ สมาธิ ปัญญา)                6, 12 เม.ย.    
  017 อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา(ตามดูสังขาร)             12 เม.ย., 12 พ.ค. 
  018 อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา(ต่อ)                    12 พ.ค., 13 พ.ค. 
  019 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน                          13 พ.ค. 
  020 อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา(อนิจจานุปัสสนา 
        วิราคานุปัสสนา นิโรธา และปฏินิสสัคคานุปัสสนา)          13 พ.ค., 18 มิ.ย. 
  021 วิมุติจิต(จิตที่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา),                    18, 19 มิ.ย.
  022 บารมีและอาสวะ                                  19 มิ.ย., 3 ก.ค.  
  023 อารักขกรรมฐาน                                  3, 18 ก.ค.  
  024 อารักขกรรมฐาน(ต่อ)                               18, 19 ก.ค.  
  025 กรรมฐาน2 และหัดกำหนดสติขั้นเริ่มแรก (เริ่มในพรรษา ๒๕๒๖) 1 ส.ค. 
  026 กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐานและกรรมฐานที่เป็นบุพภาค         1, 2 ส.ค. 
  027 กรรมฐานที่เป็นบุพภาค(ต่อ) 
        และอานาปานสติ(สติอยู่ที่ลมหายใจ)                    2, 8 ส.ค. 
  028 ดูภายในอินทรีย์ 5                                 8, 9 ส.ค.  
  029 อานาปานสติ(สติรู้ลมหายใจเข้า-ออก ยาวหรือสั้น)          9, 16 ส.ค. 
  030 ผู้มีปัญญาทำจิตให้ตรงได้ และอานาปานสติ(รู้ลมหายใจ)      16 ส.ค.
  031 อานาปานสติ(สติรู้กายทั้งหมด หายใจเข้า-ออก)             23 ส.ค. 
  032 อานาปานสติ(ระงับกายสังขาร หายใจเข้า-ออก)             23. 24 ส.ค. 
  033 อานาปานสติ(ระงับกายสังขาร หายใจเข้า-ออก ต่อ)          24 ส.ค. 
  034 อานาปานสติ(กำหนดลมหายใจเข้า-ออก พร้อมทั้งพุท-โธ)     30 ส.ค. 
  035 อานาปานสติ(สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ)              31 ส.ค. 
  036 รู้อิริยาบถใหญ่ รู้อาการของกาย(อิริยาบถน้อย)              7 ก.ย.  
  037 พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล                       7, 8 ก.ย. 
  038 พิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นธาตุ                   8, 21 ก.ย. 
  039 สติกำหนดเวทนา                                  21 ก.ย., 6 ต.ค. 
  040 สติกำหนดเวทนา(สติ)                              6 ต.ค.
  041 สติกำหนดจิต                                    20 พ.ย. 
  042 นิิวรณ์ 5                                        20 พ.ย., 4 ธ.ค.   
  043 ขันธ์ 5                                         4, 12 ธ.ค. 
  044 ขันธ์ 5(ต่อ)                                      12, 13 ธ.ค.    
  045 อายตนะและสังโยชน์                               13, 27 ธ.ค.  
  046 โพชฌงค์                                       27 ธ.ค. 
  047 โพชฌงค์(ต่อ)                                    27, 28 ธ.ค.  
  048 อริยสัจและปฏิบัติศีลวัตร                             8 ธ.ค., 3 ม.ค. 27  
  049 ญาณในอริยสัจ(ทุกข์)                              3, 11 ม.ค.  
  050 พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา                            11, 12 ม.ค.  
  051 ทุกข์ 2 ชั้น                                      12, 18 ม.ค. 
  052 กิจในอริยสัจ 4                                   18, 19 ม.ค. 
  053 กิจในอริยสัจ 4(ต่อ)                                19 ม.ค., 17 มี.ค.  
  054 สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน(ตั้งแต่นิวรณ์-ญาณในอริยสัจ)    17 มี.ค. 
  055 สติปัญญา กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม เมื่ออายตนะ 
         ภายใน – นอกประจวบกัน                            25 มี.ค.
  056 องค์ฌาน                                       25, 26 มี.ค. 
  057 องค์ฌาน(ต่อ)                                    26, 31 มี.ค.  
  058 กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ 5 (ทุกข์ 3 ลักษณะ)                31 มี.ค., 1 เม.ย.  
  059 ทุกข์สมุทัย                                      1 เม.ย.  
  060 ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา(สติ ปัญญา)          1, 9 เม.ย.  
  061 ความว่าง สงบ หลุดพ้น                             9, 30 เม.ย.  
  062 ปิยรูปสาตรูป แดนเกิดดับตัณหา                       30 เม.ย., 9 พ.ค. 
  063 สัมมาสมาธิ                                      9 พ.ค., 6 มิ.ย. 
  064 สรุปการบรรยายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร(เอกายนมรรค)     6, 7 มิ.ย. 
  065 สรุปการบรรยายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร(ต่อ)            7 มิ.ย.  
  066 สติและปัญญา                                    7, 14 มิ.ย. 
  067 ละอาสวะด้วยทัศนะ(ปัญญา)                          14, 21 มิ.ย. 
  068 ละอาสวะด้วยทัศนะ(ต่อ)                             21 มิ.ย. 
  069 ละอาสวะด้วยอินทรียสังวร                            21, 22 มิ.ย.
  070 จิตที่ประกอบด้วยกุศลราศี                            22 มิ.ย., 20 ก.ค. 
  071 เทวธาวิตักกสูตร 1 (สูตรว่าด้วยวิตก 2 อย่าง)             20, 27 ก.ค.
  072 เทวธาวิตักกสูตร 1 (ต่อ)                             27 ก.ค.
  073 เทวธาวิตักกสูตร 2                                 28 ก.ย., 4 ส.ค.  
  074 วิตักกสัณฐานสูตร 1 (สูตรว่าด้วยที่ตั้งของความตรึกหรือความคิด) 4 ส.ค.  
  075 วิตักกสัณฐานสูตร 2                                4, 5 ส.ค.  
  076 สัลเลขปฏิบัติ                                    5, 11 ส.ค. 
  077 สัพพาสวสังวรสูตร 1 (ละอาสวะด้วยทัศนะ คือ ปัญญาที่รู้เห็น)  11, 20 ส.ค. 
  078 สัพพาสวสังวรสูตร 2 (ละอาสวะด้วยอินทรียสังวร)           20, 26 ส.ค. 
  079 สัพพาสวสังวรสูตร 2 (ต่อ)                           26 ส.ค. 
  080 สัพพาสวสังวรสูตร 3 (ละอาสวะด้วยการส้องเสพปัจจัย 
         4 ด้วยพิจารณาโดยแยบคาย)                         26 ส.ค., 3 ก.ย. 
  081 สัพพาสวสังวรสูตร 4 (ละอาสวะด้วยขันติ คือ ความยับยั้งไว้อยู่) 3, 4 ก.ย.  
  082 สัพพาสวสังวรสูตร 5 (ละอาสวะด้วยการเว้นและบรรเทา)       4, 10 ก.ย.
  083 สัพพาสวสังวรสูตร 5 (ต่อ)                            10 ก.ย. 
  084 สัพพาสวสังวรสูตร 6 (ละอาสวะด้วยภาวนา คือ ปฏิบัติธรรม)    10, 11 ก.ย.
  085 อนังคณสูตร(สูตรว่าด้วยบุคคลไม่มีกิเลส)                 11, 18 ก.ย.
  086 อนังคณสูตร(ต่อ)                                  18, 19 ก.ย.  
  087 กรรมฐานตามนัยที่มาในอิติวุตตกติกนิบาต                 19 ก.ย.  
  088 จิต                                            19, 25 ก.ย. 
  089 จิต(ต่อ)                                        25, 26 ก.ย.   
  090 จิต วิญญาณ มโน                                 26 ก.ย.  
  091 เจโตขีลสูตร(สูตรว่าด้วยกิเลสที่เปรียบเหมือนตะปูตรึงใจ)      26 ก.ย., 3 ต.ค. 
  092 เจโตขีลสูตร(ต่อ)                                  3, 24 ต.ค. 
  093 สัมมาทิฏฐิ 1 (กุศล อกุศล)                           24 ต.ค.
  094 สัมมาทิฏฐิ 2 (อาหาร)                               24, 25 ต.ค.
  095 สัมมาทิฏฐิ 3 (อริยสัจ 4)                            25 ต.ค., 1 พ.ย.
  096 สัมมาทิฏฐิ 3 (ต่อ)                                 1 พ.ย.  
  097 สัมมาทิฏฐิ 4 (ชรา มรณะ)                            1, 2 พ.ย. 
  098 สัมมาทิฏฐิ 4 (ต่อ)                                 2, 8 พ.ย.  
  099 สัมมาทิฏฐิ 5 (ชาติ)                                8 พ.ย.  
  100 สัมมาทิฏฐิ 6 (ชาติ ต่อ)                              8, 9 พ.ย.  
  101 สัมมาทิฏฐิ 6 (ต่อ)                                 9 , 16 พ.ย.  
  102 สัมมาทิฏฐิ 7 (ภพ)                                 16, 17 พ.ย.  
  103 สัมมาทิฏฐิ 8 (ภพ ต่อ)                              17 พ.ย. 
  104 สัมมาทิฏฐิ 9 (อุปาทาน)                             17, 23 พ.ย.
  105 สัมมาทิฏฐิ 9 (ต่อ)                                 23, 24 พ.ย.  
  106 สัมมาทิฏฐิ 10 (ทิฏฐุปาทาน)                          24 พ.ย. 
  107 สัมมาทิฏฐิ 11 (สีลัพพตุปาทาน)                       24 พ.ย., 1 ธ.ค.
  108 สัมมาทิฏฐิ 11 (ต่อ)                                1, 22 ธ.ค.  
  109 สัมมาทิฏฐิ 12 (อัตตวาทุปาทาน)                       22 ธ.ค.  
  110 สัมมาทิฏฐิ 13 (สักกายทิฏฐิ)                          22, 23 ธ.ค.
  111 สัมมาทิฏฐิ 14 (ตัณหา)                             23, 30 ธ.ค. 
  112 สัมมาทิฏฐิ 15 (ตัณหา ต่อ)                           30 ธ.ค.  
  113 สัมมาทิฏฐิ 15 (ต่อ)                                30 ธ.ค., 15 ม.ค. 28  
  114 สัมมาทิฏฐิ 16 (เวทนา)                             15 ม.ค.
  115 สัมมาทิฏฐิ 17 (ผัสสะ)                              15, 21 ม.ค.  
  116 สัมมาทิฏฐิ 17 (ต่อ)                                21, 29 ม.ค. 
  117 สัมมาทิฏฐิ 18 (อายตนะ)                            29 ม.ค.  
  118 สัมมาทิฏฐิ 19 (นามรูป)                             29, 4 ก.พ.
  119 สัมมาทิฏฐิ 19 (ต่อ)                                4, 5 ก.พ.           
  120 สัมมาทิฏฐิ 20 (รูป)                                5, 12 ก.พ.
  121 สัมมาทิฏฐิ 21 (วิญญาณ)                            12 ก.พ.  
  122 สัมมาทิฏฐิ 22 (สังขาร)                             12, 13 ก.พ. 
  123 สัมมาทิฏฐิ 22 (ต่อ)                                13, 19 ก.พ.  
  124 สัมมาทิฏฐิ 23 (อวิชชา)                             19 ก.พ. 
  125 สัมมาทิฏฐิ 24 (อวิชชา ต่อ)                          19, 20 ก.พ. 
  126 สัมมาทิฏฐิ 25 (อวิชชา ต่อ)                          20, 27 ก.พ. 
  127 สัมมาทิฏฐิ 25 (ต่อ)                                27, 28 ก.พ. 
  128 สัมมาทิฏฐิ 26 (อวิชชา ต่อ)                          28 ก.พ.   
  129 สัมมาทิฏฐิ 27 (อาสวะ)                             28 ก.พ., 13 มี.ค. 
  130 สัมมาทิฏฐิ 27 (ต่อ)                                13, 14 มี.ค.       
  131 สัมมาทิฏฐิ 28 (อาสวะ ต่อ)                          14 มี.ค. 
  132 สัมมาทิฏฐิ 29 (อาสวะ ต่อ)                          14, 20 มี.ค. 
  133 สัมมาทิฏฐิ 29 (ต่อ)                                20, 21 มี.ค.        
  134 สรุปสัมมาทิฏฐิ(อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะ)             21 มี.ค. 
  135 อาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา                        21, 28 มี.ค. 
  136 อาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา(ต่อ)                    28 มี.ค. 12 เม.ย.  
  137 อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร                        12, 13 เม.ย. 
  138 อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร(ต่อ)                    13, 27 เม.ย.
  139 สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ                       27 เม.ย. 
  140 วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป                       27, 28 เม.ย. 
  141 วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป(ต่อ)                   28 เม.ย., 4 พ.ค.
  142 นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ                       4 พ.ค.  
  143 อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ                        19 พ.ค. 
  144 อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ(ต่อ)                    19, 20 พ.ค. 
  145 ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา                         20 พ.ค., 17 มิ.ย. 
  146 ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน                       17, 18 มิ.ย.  
  147 ข้อธรรม(อริยสัจ 4)ในปฏิจจสมุปบาท                    18 มิ.ย., 2 ก.ค.
  148 ข้อธรรม(อริยสัจ 4)ในปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)                2 ก.ค.
  149 ความเกิดดับแห่ง ปฏิจจสมุปบาท                      2, 17 ก.ค. 
  150 สรุปสติปัฏฐาน 4                                 17, 25 ก.ค. 
  151 พระพุทธคุณ 1 (อรหํ 1)                                                  25 ก.ค., 8 ส.ค.
  152 พระพุทธคุณ 1 (ต่อ)                               8 ส.ค.               
  153 พระพุทธคุณ 1 (อรหํ 2)                             8, 9 ส.ค.  
  154 พระพุทธคุณ 1 (อรหํ 3)                             9, 15 ส.ค.  
  155 พระพุทธคุณ 1 (อรหํ 4)                             15, 16 ส.ค.  
  156 พระพุทธคุณ 2 (สมฺมาสมฺพุทโธ)                       16, 30 ส.ค. 
  157 พระพุทธคุณ 2 (ต่อ)                               30, 31 ส.ค.
  158 พระพุทธคุณ 3 (วิชชาจรณสมฺปนฺโน 1)                  31 ส.ค.  
  159 พระพุทธคุณ 3 (วิชชาจรณสมฺปนฺโน 2)                  31 ส.ค., 7 ก.ย.  
  160 พระพุทธคุณ 3 (วิชชาจรณสมฺปนฺโน 2 และ 3)             7, 14 ก.ย.          
  161 พระพุทธคุณ 3 (วิชชาจรณสมฺปนฺโน 3 ต่อ)               14 ก.ย.  
  162 พระพุทธคุณ 3 (วิชชาจรณสมฺปนฺโน 4)                  14, 15 ก.ย.  
  163 พระพุทธคุณ 4 (สุคโต)                             15, 22 ก.ย.  
  164 พระพุทธคุณ 5 (โลกวิทู 1)                           22, 29 ก.ย. 
  165 พระพุทธคุณ 5 (โลกวิทู 1 และ 2)                      29 ก.ย., 14 ต.ค. 
  166 พระพุทธคุณ 6 (อนุตฺตโรปุริสทมฺสารถิ 1)                14, 22 ต.ค. 
  167 พระพุทธคุณ 6 (ต่อ)                               22 ก.ค. 
  168 พระพุทธคุณ 6 (อนุตฺตโรปุริสทมฺสารถิ 1 และ 2)           22, 23 ต.ค. 
  169 พระพุทธคุณ 6 (อนุตฺตโรปุริสทมฺสารถิ 2 และ 3)           23 ต.ค., 20 พ.ย.  
  170 พระพุทธคุณ 7 (สตฺถา เทวมนุสฺสานํ)                   20 พ.ย., 3 ม.ค. 29 
  171 พระพุทธคุณ 7 (ต่อ)                               3 ม.ค.  
  172 พระพุทธคุณ 8 (พุทฺโธ 1)                           10 ม.ค. 
  173 พระพุทธคุณ 8 (พุทฺโธ 2)                           10, 11 ม.ค.        
  174 พระพุทธคุณ 8 (พุทโธ 2 ต่อ)                         11, 25 ม.ค. 
  175 พระพุทธคุณ 8 (พุทฺโธ 3)                           25 ม.ค., 9 ก.พ.   
  176 พระพุทธคุณ 8 (พุทฺโธ 4)                           9 ก.พ. 
  177 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 1)                            9, 10 ก.พ. 
  178 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 2)                            10 ก.พ., 3 มี.ค. 
  179 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 2 ต่อ)                         4 มี.ค. 
  180 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 3)                            4 มี.ค. 
  181 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 4)                            4, 10 มี.ค. 
  182 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 5)                            10, 11 มี.ค. 
  183 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 6)                            11, 18 มี.ค. 
  184 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 6 ต่อ)                         18 มี.ค. 
  185 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 7)                            18,19 มี.ค. 
  186 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 8)                            19 มี.ค., 1 เม.ย. 
  187 พระพุทธคุณ 9 (ภควา 8 ต่อ)                         1 เม.ย.
  188 การภาวนา                                      1, 16 เม.ย. 
  189 การภาวนา(ต่อ) และืไตรสิกขา                        16, 17 เม.ย. 
  190 ไตรสิกขา                                      17 เม.ย.  
  191 การปฏิบัติจิตภาวนา                               17 เม.ย., 1 พ.ค.  
  192 สมาธิในสติปัฏฐาน                                1, 2 พ.ค. 
  193 สมาธิในสติปัฏฐาน(ต่อ)                             2 พ.ค.  
  194 อุปการธรรมในการปฏิบัติจิตภาวนา                     2 พ.ค., 14 มิ.ย. 
  195 อุปการธรรมในการปฏิบัติจิตภาวนา(ต่อ)                  14, 15 มิ.ย.  
  196 ขันติ                                          15, 21 มิ.ย. 
  197 ขันติ(ต่อ)                                       21 มิ.ย., 5 ก.ค.     
  198 มาร 5                                          5 ก.ค.  
  199 ประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม                      5, 13 ก.ค. 
  200 ประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม(ต่อ)                  13, 28 ก.ค. 
********** 
ชุด ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 2
แสดงธรรมโดย 
   สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 
   (บันทึกจากเทปม้วนที่ 101 หน้าA - 209 หน้าB)
   001 พระธรรม (ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ)                       28 ก.ค.  
   002 พระธรรมคุณ 1 (สวากขาโตภควตา ธมฺโม)               28, 29 ก.ค.   
   003 พระธรรมคุณ 2 (สนฺทิฏฺฺฐิโก)                                            29 ก.ค., 4 ส.ค.   
   004 พระธรรมคุณ 2 (ต่อ)                                                             4 ส.ค.  
   005 พระธรรมคุณ 3 (อกาลิโก)                                               13 ส.ค. 
   006 พระธรรมคุณ 3 (อกาลิโก 2)                                            13 ส.ค., 19 ส.ค. 
   007 พระธรรมคุณ 3 (อกาลิโก 2 ต่อ)                                       19, 27 ส.ค. 
   008 สรุปพระธรรมคุณ 3                                                 27 ส.ค. 
   009 พระธรรมคุณ 4 (เอหิปสฺสิโก)                                     27, 28 ส.ค. 
   010 พระธรรมคุณ 4 (ต่อ)                                                      28 ส.ค., 2 ก.ย. 
   011 พระธรรมคุณ 4 (ต่อ)                                                       2, 3 ก.ย. 
   012 พระธรรมคุณ 4 (ต่อ)                                                       3 ก.ย. 
   013 พระธรรมคุณ 5 (โอปนยิโก ในกาย)                                 3, 10 ก.ย.
   014 พระธรรมคุณ 5 (โอปนยิโก ในเวทนา)                                10, 11 ก.ย.
   015 พระธรรมคุณ 5 (ต่อ)                                                      11 ก.ย. 
   016 พระธรรมคุณ 5 (ต่อ)                                                      17 ก.ย.
   017 พระธรรมคุณ 5 (ต่อ)                                                       17, 18 ก.ย.
   018 พระธรรมคุณ 5 (ต่อ)                                                       18, 25 ก.ย.
   019 พระธรรมคุณ 5 (ต่อ)                                                      25 ก.ย.
   020 พระธรรมคุณ 6(ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพวิญฺญูหิ)                        23 พ.ย.
   021 พระธรรมคุณ 6 (จิตตาและธัมมานุปัสสนา)                        23, 24 พ.ย.   
   022 พระธรรมคุณ 6 (ธัมมานุปัสสนา)                                      24, 30 พ.ย.  
   023 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ)                                                       30 พ.ย.
   024 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ)                                                      30 พ.ย., 1 ธ.ค.
   025 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ)                                                       1, 8 ธ.ค.
   026 พระธรรมคุณ 6 (การเจริญเมตตาตามหลักแห่งโพชฌงค์ 7)       8, 9 ธ.ค.
   027 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ)                                                      9, 23 ธ.ค.
   028 พระธรรมคุณ 6 (การเจริญกรุณาตามหลักแห่งโพชฌงค์ 7)        23 ธ.ค.
   029 พระธรรมคุณ 6 (การเจริญมุทิตาตามหลักแห่งโพชฌงค์ 7)        23, 24 ธ.ค.
   030 พระธรรมคุณ 6 (การเจริญอุเบกขาตามหลักแห่งโพชฌงค์ 7)     24,29 ธ.ค.
   031 พระธรรมคุณ 6 (โพชฌงค์ 7 ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร)        29, 30 ธ.ค. 
   032 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ)                                                   30 ธ.ค., 28 ม.ค. 2530
   033 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ)                                                       28 ม.ค.
   034 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ)                                                       28, 29 ม.ค.
   035 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ)                                                       29 ม.ค., 5 ก.พ.
   036 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ)                                                       5 ก.พ.
   037 พระธรรมคุณ 6 (ปฏิบัติสติปัฏฐานโดยโพชฌงค์...เพื่อ
   รู้เกิดดับของกาย เวทนา จิต ธรรม)                                      7 มี.ค. 
   038 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ...เพื่อฝอกจิตให้พร้อมที่จะรู้
   อริยสัจ 4_ข้อทุกข์)                                                          7, 8 มี.ค.
   039 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ_ข้อสมุทัย)                                       8, 28 มี.ค.
   040 พระธรรมคุณ 6 (ต่อ.....ด้วยการใช้สติและธรรมวิจัย 
   กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อละทิฎฐิจริต)                    28 มี.ค., 5 เม.ย.
   041 พระธรรมคุณ 6 (ใช้สติปัญญากำหนดรู้ทุกข์และสมุทัย)        5 เม.ย., 26 พ.ค. 
   042 พระธรรมคุณ 6 (ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นวิญญูชน)                26 พ.ค.
   043 พระธรรมคุณ 6 (จิตที่ควรแก่การงาน คือ การเจริญ
   วิปัสสนา)                                                                         26 พ.ค., 27 พ.ค., 3 มิ.ย. 
   044 พระธรรมคุณ 6 (ดูการเกิดดับของขันธ์ 5 ที่ตนเอง)              3 มิ.ย.
   045 สรุปพระธรรมคุณ 6                                                       25 มิ.ย.
   046 สรุปพระธรรมคุณ                                                           25, 26 มิ.ย. 
   047 สรุปพระธรรมคุณ (ต่อ)                                                   26 มิย., 18 ก.ค. 
   048 พระสงฆ์                                                                      18 ก.ค.  
   049 สังฆานุสสติ                                                                  18, 25 ก.ค.  
   050 พระสังฆคุณ 1 (สุปฏิปนฺโน)                                            25 ก.ค., 2 ส.ค.
   051 พระสังฆคุณ 1 (ต่อ)                                                       2, 9 ส.ค. 
   052 พระสังฆคุณ 2 (อุชุปฏิปนฺโน)                                          9 ส.ค. 
   053 พระสังฆคุณ 3 (ญายปฏิปนฺโน)                                        23 ส.ค.
   054 พระสังฆคุณ 4 (สามีจิปฏิปนฺโน)                                       23 ส.ค., 15 ก.ย.
   055 พระสังฆคุณ 4 (ต่อ)                                                     15 ก.ย.  
   056 พระสังฆคุณ 5 (อาหุเนยฺโย)                                            15, 16 ก.ย.  
   057 พระสังฆคุณ 6 (ปาหุเนยฺโย)                                            16 ก.ย., 21 ต.ค.  
   058 พระสังฆคุณ 7 (ทกฺขิเนยฺโย)                                            21, 29 ต.ค.
   059 พระสังฆคุณ 7 (ต่อ)                                                 29 ต.ค.  
   060 พระสังฆคุณ 8 (อญฺชลีกรณีโย)                                        29, 30 ต.ค.
   061 พระสังฆคุณ 8 (ต่อ)                                                30 ต.ค. 13 พ.ย.  
   062 พระสังฆคุณ 9 (อนุตฺตรํ บุญญกฺเขตตํ โลกสฺส)             13 พ.ย.
   063 สติปัฏฐาน 4 ตามนัยที่ทรงสอนพระราหุล                          13 พ.ย., 13 ธ.ค.
   064 สติ ขันติ ในการปฏิบัติไตรสิกขา                                       13, 19 ธ.ค.
   065 สติ ขันติ (ต่อ)                                                              19, 27 ธ.ค.
   066 การเข้าถึงธรรมด้วยสัมมาสติ                                            27 ธ.ค.  
   067 อปัณณกปฏิปทา 1 ธรรมสมาธิ จิตสมาธิ                             27 ธ.ค., 2 ก.พ. 31 
   068 อปัณณกปฏิปทา 1 (ต่อ)                                                 2, 3 ก.พ.
   069 อปัณณกปฏิปทา 2 ใช้ปัญญาพิจารณาความถูกต้อง             3, 17 ก.พ. 
   070 อปัณณกปฏิปทา 3 เมตตาพรหมวิหาร                         17 ก.พ.
   071 อปัณณกปฏิปทา 3 (ต่อ)                                                17, 18 ก.พ. 
   072 อปัณณกปฏิปทา 4 กรุณาพรหมวิหาร                               18 ก.พ.  
   073 มุทิตาพรหมวิหาร                                                          25 ก.พ.  
   074 มุทิตาและอุเบกขาพรหมวิหาร                                         25, 26 ก.พ.
   075 อุเบกขาพรหมวิหาร                                                       26 ก.พ., 17 มี.ค.  
   076 พรหมวิหารธรรมในทางปฏิบัติ                                    17 มี.ค.  
   077 พรหมวิหาร 4 ตามแนวโพชฌงค์                                      17, 18 มี.ค.
   078 เอกายนมรรค                                                               18 มี.ค., 15 พ.ค. 
   079 เอกายนมรรค(ต่อ)                                                        15, 16 พ.ค.        
   080 สติกำหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรม                                    16 พ.ค. 
   081 จิตบรรลุนิพพาน                                                           16 พ.ค., 14 มิ.ย.
   082 จิตบรรลุนิพพาน(ต่อ)                                                     14 มิ.ย.  
   083 พัฒนาความสำรวม ตั้งใจ รู้                                             14 ก.ค.
   084 พัฒนาความสำรวม ตั้งใจ รู้(ต่อ)                                      14, 15 ก.ค. 
   085 ข้อปฏิบัติในทางปัญญา                                                  15 ก.ค. 
   086 เรียนให้รู้จักธรรมะ                                                         15, 22 ก.ค.
   087 เรียนให้รู้จักธรรมะ(ต่อ) (5 ส.ค.เริ่มในพรรษา 2531)           22 ก.ค., 5 ส.ค. 
   088 เริ่มโพธิปักขิยธรรม 37 - สติปัฏฐาน 4 (กายานุปัสสนา)         5 ส.ค.  
   089 เวทนานุปัสสนา                                                            5, 6 ส.ค. 
   090 เวทนาและจิตตานุปัสสนา                                               6 ส.ค., 4 ก.ย.
   091 จิตตานุปัสสนา(ต่อ)                                                       4 ก.ย. 
   092 ธัมมานุปัสสนา(นิวรณ์ 5)                                                4, 11 ก.ย.
   093 ธัมมานุปัสสนา(นิวรณ์ 5 ต่อ)                                           11, 25 ก.ย.
   094 ธัมมานุปัสสนา(ต่อ)                                                       25 ก.ย. 
   095 ธัมมานุปัสสนา(ขันธ์ 5)                                                  25 ก.ย., 10 ต.ค.
   096 ธัมมานุปัสสนา(ต่อ)                                                       10, 11 ต.ค. 
   097 ธัมมานุปัสสนา(อายตนะและสังโยชน์)                               11 ต.ค. 
   098 สัมมัปปธาน 4 (ตอน 1)                                                  11, 18 ต.ค.
   099 สัมมัปปธาน 4 (ต่อ)                                                       18 ต.ค., 2 พ.ย.
   100 สัมมัปปธาน 4 (ตอน 2)                                                  2, 3 พ.ย.
   101 อิทธิบาท 4                                                                  3 พ.ย. 
   102 อินทรีย์ 5                                                                     3, 9 พ.ย.
   103 พละ 5                                                                         9, 10 พ.ย.
   104 พละ 5 (ต่อ)                                                                 10, 17 พ.ย.
   105 โพชฌงค์ 7                                                                  17 พ.ย. 
   106 โพชฌงค์7(ต่อ)                                                             17 พ.ย., 8 ธ.ค.     
   107 มรรค 8                                                                        8, 23 ธ.ค.  
   108 การอบรมจิต                                                                 23 ธ.ค. 
   109 กาลเวลา                                                                     23, 31 ธ.ค. 
   110 การปฏิบัติธรรม                                                             31 ธ.ค., 7 ม.ค. 32 
   111 การปฏิบัติธรรม(ต่อ)                                                 7, 15 ม.ค. 
   112 จิตภาวนา                                                                    15 ม.ค.  
   113 กิจของผู้ปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิ                                         15, 30 ม.ค.
   114 กิจของผู้ปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิ(ต่อ)                                   30 ม.ค., 13 ก.พ.  
   115 การทำสมาธิในการฟังธรรม                                             13 ก.พ. 
   116 บุคคล 3 จำพวก(ตอน1)                                                13, 28 ก.พ.        
   117 บุคคล 3 จำพวก(ตอน2)                                                28 ก.พ., 7 มี.ค. 
   118 บุคคล 3 จำพวก(ต่อ)                                                     7, 22 มี.ค.   
   119 ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา                                                 22 มี.ค.  
   120 จิตสิกขา                                                                   3 มิ.ย. 
   121 จิตภาวนา                                                                   3 มิ.ย., 11 มิ.ย. 
   122 กรรมฐานเบื้องต้น                                                       11 มิ.ย., 11 ก.ค
   123 กรรมฐานเบื้องต้น(ต่อ)(25 พ.ค.เริ่มในพรรษา2532)             11, 25 ก.ค. 
   124 สติปัฏฐาน 4                                                                 25 ก.ค.
   125 อุปการธรรม 4 ประการในการปฏิบัติกรรมฐาน                      26 ก.ค. 
   126 สติกำหนดดูลมหายใจ                                                    1 ส.ค.  
   127 การปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิ                                               1, 2 ส.ค.  
   128 การปฏิบัติตามแนวองค์ฌาน                                            2, 9 ส.ค.  
   129 จิตกำหนดรู้วิตก 2 กอง                                                   9, 10 ส.ค. 
   130 จิตกำหนดรู้วิตก 2 กอง(ต่อ)                                            10, 16 ส.ค.  
   131 นิมิตเครื่องกำหนดหมายของใจ                                        16, 31 ส.ค.
   132 นิมิต(ตอน 2)                                                                31 ส.ค., 1 ก.ย.
   133 นิมิต(ตอน 2 ต่อ)                                                          1, 8 ก.ย.
   134 แนวปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 โดยอาศัยลมหายใจ                      8 ก.ย.  
   135 กายานุปัสสนา 4 ขั้น                                                      8, 15 ก.ย.
   136 กายานุปัสสนา 4 ขั้น(ต่อ)                                               15, 16 ก.ย.
   137 เวทนานุปัสสนา 4 ขั้น                                                    16 ก.ย.  
   138 จิตตานุปัสสนา 4 ขั้น                                                     16, 23 ก.ย.
   139 ธัมมานุปัสสนา 4 ขั้น                                                      23, 24 ก.ย.
   140 ธัมมานุปัสสนา 4 ขั้น(ต่อ)                                                24, 30 ก.ย.  
   141 ฉฬายตนวิภังคสูตร(ตอน1)                                             30 ก.ย.
   142 ฉฬายตนวิภังคสูตร(ตอน2)                                             30 ก.ย., 1 ต.ค.
   143 ฉฬายตนวิภังคสูตร(ตอน3)                                             1, 8 ต.ค.
   144 ฉฬายตนวิภังคสูตร(ตอน4)                                             8 ต.ค., 28 พ.ย. 
   145 ฉฬายตนวิภังคสูตร(ตอน4 ต่อ)                                        28 พ.ย., 6 ธ.ค. 
   146 ฉฬายตนวิภังคสูตร(ตอน5)                                             6, 20 ธ.ค. 
   147 ฉฬายตนวิภังคสูตร(ตอน5 ต่อ)                                        20, 21 ธ.ค. 
   148 ที่เกิดของกิเลส                                                             21 ธ.ค. 
   149 วิธีปฏิบัติธรรม                                                               21, 27 ธ.ค. 
   150 ขั้นตอนของการปฏิบัติ                                                   27, 28 ธ.ค. 
   151 ธรรมเครื่องดับสังโยชน์                                                  28 ธ.ค., 11 ม.ค. 33
   152 ธรรมเครื่องดับสังโยชน์(ต่อ)                                            11, 19 ม.ค.  
   153 ธรรมเครื่องระงับนิวรณ์ 5                                                19, 26 ม.ค.
   154 อุเบกขา                                                                      26 ม.ค.  
   155 ความหมายของอริยสัจ                                                   27 ม.ค., 3 ก.พ.
   156 ทุกข์                                                                           3 ก.พ.
   157 สังขารและวิสังขาร                                                        3, 4 ก.พ.  
   158 กิจในอริยสัจ                                                                4, 17 ก.พ. 
   159 ทุกขสัจ – ทุกขทุกข์                                                17, 24 ก.พ.
   160 ทุกขสัจ – สังขารทุกข์                                                   24, 25 ก.พ.
   161 ทุกขสัจ - สังขารทุกข์(ต่อ)                                             25 ก.พ., 4 มี.ค.  
   162 ทุกขสัจ – ปรินามทุกข์                                                   4 มี.ค., 17 เม.ย.  
   163 ทางให้เกิดปัญญา                                                         17 เม.ย.  
   164 ปัญญาเห็นธรรม                                                            17, 18 เม.ย.
   165 ปัญญาเห็นธรรม(ต่อ)                                                     18, 24 เม.ย.
   166 ทุกขสมุทัยอริยสัจ(ตอน1)                                              24 เม.ย., 23 พ.ค. 
   167 ทุกขสมุทัยอริยสัจ(ตอน2)                                             23, 24 พ.ค. 
   168 ทุกขสมุทัยอริยสัจ(ตอน3)                                              24 พ.ค., 7 มิ.ย. 
   169 ทุกขนิโรธ                                                                    7, 8 มิ.ย.
   170 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา                                                  8 มิ.ย. 
   171 มัชฌิมาปฏิปทา                                                             8, 30 มิ.ย.  
   172 ธรรมชาติของจิต(15 ก.ค. เริ่มในพรรษา 2533)                  30 มิ.ย., 15 ก.ค.
   173 ธรรมชาติของจิต(ต่อ)                                                    15, 22 ก.ค.  
   174 สมาธิภาวนา 4 อย่าง                                                     22 ก.ค., 14 ส.ค. 
   175 อานาปานสติสมาธิภาวนา(ตอน1)                                    14, 15 ส.ค.
   176 อานาปานสติสมาธิภาวนา(ตอน2)                                    15 ส.ค., 20 ส.ค.
   177 วิธีอนุปัสสนา                                                                20 ส.ค. 
   178 ภาวนา 3  สมาธิ 3                                                         21 ส.ค.
   179 อิริยปถบรรพและอานาปานบรรพ                                      21, 28 ส.ค.  
   180 สัมปชัญญบรรพ                                                            28, 29 ส.ค. 
   181 สัมปชัญญบรรพ(ต่อ)                                                     29 ส.ค., 12 ก.ย. 
   182 ทางสายเอก                                                                 12,13 ก.ย.  
   183 พิจารณากายโดยความเป็นธาตุ(ธาตุบรรพ)                        13 ก.ย.  
   184 พิจารณากายให้เห็นเป็นสรีรศพ                                        13, 19 ก.ย.
   185 พิจารณากายให้เห็นเป็นสรีรศพ(ตอน 2)                            19, 20 ก.ย.
   186 พิจารณากายให้เห็นเป็นสรีรศพ(ต่อ)                           20, 27 ก.ย. 
   187 พิจารณากำหนดดูภายในและภายนอกกาย เวทนา จิต ธรรม     27, 28 ก.ย.  
   188 สงัดกาย สงัดจิต สงัดกิเลส                                             28 ก.ย., 10 พ.ย.  
   189 วิตก 2 ส่วน(ตอน 1)                                                10, 11 พ.ย. 
   190 วิตก 2 ส่วน(ตอน 2)                                                      11, 17 พ.ย. 
   191 เครื่องกำหนดใจ(ตอน1)                                                 17, 25 พ.ย. 
   192 เครื่องกำหนดใจ(ตอน2)                                                 25 พ.ย. 
   193 เครื่องกำหนดใจ(ตอน3)                                                 16 ธ.ค. 
   194 เครื่องกำหนดใจ(ตอน4)                                                 16 ธ.ค., 8 ม.ค. 34 
   195 เครื่องกำหนดใจ(ตอน4 ต่อ)                                      8, 15 ม.ค. 
   196 การปฏิบัติทางจิตให้เป็นสมาธิ                                   15, 16 ม.ค.  
   197 กำหนดอสุภนิมิต อสุภสัญญาเพื่อละกามฉันท์                     16, 23 ม.ค.  
   198 อาหารและอนาหารของกิเลสกองโทสะพยาบาท           23, 30 ม.ค. 
   199 การแผ่พรหมวิหารเพื่อลดพยาบาท                                   30 ม.ค.  
   200 อาหารของถีนมิทธะ                                                7 ก.พ. 
   201 อนาหารของถีนมิทธะ                                                     8, 15 มี.ค.
   202 ข้อปฏิบัติเพื่อละถีนมิทธะ                                                15 มี.ค.
   203 อาหารของอุทธัจจกุกกุจจะ                                             15, 23 มี.ค.        
   204 อนาหารของอุทธัจจกุกกุจจะ                                           23 มี.ค., 13 พ.ค.
   205 อาหารและอนาหารของวิจิกิจฉา                                       26 มิ.ย.
   206 พุทธานุสสติ - ภควโต                                                    3 ส.ค.
   207 พุทธานุสสติ – อรหโต                                                   4 ส.ค.
   208 พุทธานุสสติ - สัมมาสัมพุทธ                                          2 ก.ย.
   209 อานาปานสติขั้นที่ 2                                                      3 ก.ย.
   210 จิตสิกขา ปัญญาสิกขา                                                   6 ส.ค. 35
   211 สติปัฏฐาน 4 (ตอน1)                                                     7 ส.ค.
   212 สติปัฏฐาน 4 (ตอน2)                                                     21 ส.ค.
   213 การปฏิบัติกรรมฐาน                                                       20 พ.ค. 36
   214 มหาสติปัฏฐานสูตร                                                       21 พ.ค.
   215 การปฏิบัติทำสติตั้ง                                                        28, 29 พ.ค.
   216 กำหนดรู้เรารู้เขา                                                           29 พ.ค.
   217 จิตภาวนา                                                                    29 พ.ค., 10 ส.ค.
   218 การปฏิบัติให้ตรงตามตัณหาและทิฐิจริต                                 10, 11 ส.ค.
   219 หัดตาย                                                                       (เรื่องพิเศษ)
**************