ดู PowerPoint และฟังคำอธิบายเรื่องพุทธแท้(อริยสัจ ๔ อย่างย่อ)ไปด้วย

วิธีการดาวน์โหลด์และเปิดไฟล์
  เนื่่องจากการดู powerpoint และการฟังเสียงบรรยายด้วยนั้น จำเป็นต้องเปิด ๒ ไฟล์พร้อมกันคือไฟล์ powerpoint 
และไฟล์เสียง ซึ่งทางอินเตอร์เน็ตนั้นนทำได้ยากสำหรับเครื่องทั่วไป. เพืื่อความรวดเร็วในการเปลีี่ยนภาพและการเก็บ
ไว้เป็นข้อมูลในการดูและฟังอีก จึงจำเป็นต้องบีบไฟล์ต่างๆด้วยโปรแกรม WinRAR ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่นิยมใช้กันอยู่.
 ดังนั้น ถ้าจะดาวน์โหลด์เรื่องนี้ก็ควรติดตั้งโปรแกรม WinRAR เสียก่อน. การดาวน์โหลด์เป็นเรื่องง่าย 
เมื่อคลิ๊กดาวน์โหลด์ ไฟล์ที่ดาวน์โหลด์มักจะถูกเก็บไว้ในไดรฟ์ C ที่ folder: my doccuments และอยู่ใน 
sub folders: Downloads. ครั้นดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ก็ควรย้ายไฟล์ที่บีบอัดแล้ว(.RAR) 
ไปเก็บไว้ในโฟลด์เดอร์ใหม่(ควรเป็นโฟลด์เดอร์ใหม่โดยเฉพาะ)ของไดรฟ์อื่น 
เช่น ในไดรฟ์ D เป็นต้น. เมื่อย้ายไฟล์เสร็จแล้วจึงใช้โปรแกรม WinRAR ทำการ extract ไฟล์ที่บีบไว้
ให้มาเป็นไฟล์เต็มรูปแบบอย่างเดิม ซึ่งจะประกอบด้วย Powerpoint, PDF file และคลิปเสียงจำนวนมาก. 
 ข้อสำคัญคือ ทุกไฟล์ที่ดาวน์โหลดต้องอยู่ในโฟลด์เดอร์เดียวกัน จึงจะสามารถเชื่อมโยงไปเปิดไฟล์เสียงได้.
 เนื่องจาก powerpoint มีหลายเวอร์ชั่น และตัวอักษรมักจะมีปัญหาจึงต้องมีไฟล์ทั้ง ๒ รูปแบบให้ คือ 
ไฟล์: Powerpont และ PDF file ซึ่งทั้ง ๒ รูปแบบสามารถฟังคำบรรยายได้หมด.
 ใน power point ถ้าจะฟังคำบรรยายจากหน้าต่าง powerpoint (หน้าต่างที่สร้างเนื้อหา)
 ให้คลิกขวาที่รูปภาพลำโพง แล้วเลือก "เปิดการเชื่อมโยงหลายมิติ(hyperlink)" แต่ถ้าคลิกดู
จากจอหน้าต่างที่เป็นการนำเสนอในห้องประชุม ก็คลิกซ้ายที่รูปลำโพงจะได้ฟังเสียงทันที ซึ่งแนะนำให้ใช้วิธีหลังนี้.
ตอนที่ ๑ ไสลด์ ๐๑ - ๒๐, เรื่องเกริ่นนำ  เป้าหมายของการฝึกปฏิบัติธรรมในชิวิตประจำวัน  วิธีฝึกเจริญสมาธิและสติเบื้องต้น  
พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องทางด้านจิตใจหรือสุขภาพจิตหรือจิตวิทยาที่ประเสริฐ 
 พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ทุกศาสนาเอาไปใช้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนา 
ตอนที่ ๒ ไสลด์ ๒๑ - ๔๐, เรื่องความหมายของพุทธศาสตร์  พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไร ? จึงเป็นพระพุทธเจ้า  
ความคิดเป็นหัวหน้าของการกระทำทางกาย วาจา ใจ หรือของชีวิต   สมุทัยและนิโรธเป็นเรื่องใกล้ตัว     
สาเหตุของความชั่วและความทุกข์นั้นเกิดจากการคิดชั่ว(คิดอกุศล)ของเรานี่เอง 
การจะละชั่ว ทำดี มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสและพ้นทุกข์ได้นั้น จะต้องมีสติดูแลที่ความคิดของตนเอง  
วิธีฝึกอานาปานสติสมาธิอย่างง่าย ๆ ความหมายของกุศลและอกุศล       
วิธีฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ๆ ปัจจุบันธรรม การฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

ตอนที่ ๓ ไสลด์ ๔๑ - ๖๐, เรื่องความคิดเป็นประธาน จะดีหรือชั่ว จะสุขหรือทุกข์ ก็เพราะความคิด 
พระราชดำรัสเรื่องคิดดี ทำดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชดำรัสก่อนพระราชทานพรวันขึ้นปีใหม่ของพ.ศ.๒๕๔๗ เรื่องคิดดีทำดีิ และประโยชน์ของการคิดดีทำดี 
มรดกทางคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิธีฝึกสมาธิในขณะลืมตา โอวาทปาฏิโมกข์  
ยามที่ป่วยหนัก หรือต้องทำงานหนัก แต่ใจก็ยังบริสุทธิ์ผ่องใสได้ รากเหง้าของกิเลส ตอนความโลภ

ตอนที่ ๔ ไสลด์ ๖๑ - ๘๐, รากเหง้าของกิเลส ตอนความโกรธและความหลง ความสัมพันธ์ระหว่างโลภ โกรธ และหลง 
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เรื่องโลภโกรธ หลง  เราจะเป็นมหาบุรุษของชาวพุทธได้หรือไม่ ? 
ตันหาและอุปาทานเป็นเช่นนี้เอง ในชีวิตประจำวันเมื่อรับรู้แล้วก็พยายามมีสติไม่คิดอกุศล ใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใส  
ช่วยกันคิดว่า...ตัวกูของกูจริงหรือเปล่า ? 
วิธีฝึกสำรวมความคิดในชีวิตประจำวันหรือฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติเป็นเรื่องที่ควรฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย
 วิธีทำใจให้เสมอกันตามแบบชาวพุทธเป็นเรื่องใกล้ตัว

ตอนที่ ๕ ไสลด์ ๘๑ - ๑๐๐, ความทุกข์อย่างย่อ ๆ มี ๓ แบบ  ความทุกข์ในขณะเจ็บป่วย  มารู้จักการเกิดของความทุกข์
และการหมดไปของความทุกข์จะได้ไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเอง  ความดับทุกข์เป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นกัน  
การปฏิบัติธรรมของพระสารีบุตรด้วยการเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันที่เราควรเอาแบบ
นิพพานเป็นเรื่องใกล้ตัวจริง ๆ  พระพุทะเจ้าทรงอุทานเรื่องของนิิพพานว่าเพาะตัณหาหมดไป  ทางสายกลางก็เป็นนิพพานจริงหรือไม่ ?

ตอนที่ ๖ ไสลด์ ๑๐๑ - ๑๒๘,  นิโรธและนิพพานเป็นเรื่องเดียวกัน คุณสมบัติของนิพพานในพระพุทธศาสนา  
ภาวะนิพพานชั่วคราว เป็นภาวะที่เห็นได้ทันตา และผู้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง ย่อมรู้เห็นได้หรือเข้าถึงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอชาติหน้า
ถ้าชาตินี้เข้าถึงภาวะนิพพานเป็นประจำ และถ้าชาติหน้ามี ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
เรื่องของมรรคอย่างย่อ และการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน  การเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติธรรมได้เช่นกัน  สรุปเรื่องอริยสัจ ๔

ไสลด์และเสียงบรรยายประกอบ นำมาจาก ซีดี เรื่อง อ๋อ ! พุทธแท้เป็นเช่นนี้เอง

************