สารบัญชุด "ธรรมก่อนฝึกอบรมจิต"

จากการแสดงธรรมของ พระธรรมเมธาภรณ์(เจ้าคุณ ระแบบ ฐิตญาโณ)  
ขณะนี้อยู่ในระหว่างอัพโหลดไปเรื่อย ๆ ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ ชั่วโมง     
เริ่มบันทึกการแสดงธรรมตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ถึง ๒๕๓๐ ในช่วงเช้าของทุกวันเสาร์อย่างต่อเนื่อง         
 ณ ตึก ส.ว. ชั้น ๒ วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู กทม.      
 ท่านเจ้าคุณระแบบไม่สงวนลิขสิทธิ์ 
 จัดทำเพื่อเผยแผ่ธรรมโดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์และครอบครัว
 ท่านที่ประสงค์จะฟังทันทีขณะดาวน์โหลดก็ควรใช้ Google Chrome Browser ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google.com 
 ถ้าต้องการฟังซ้ำหรือช่วยกันเผยแผ่ ก็ควรบันทึกเอาไว้และช่วยกันสำเนาแจกจ่ายต่อไป
ท่านที่มีเว็บไซต์กรุณาสำเนาไว้ที่เว็บไซต์เพื่อช่วยกัยเผยแผ่ เพราะเว็บมาสเตอร์นี้อายุมากกว่า ๗๐ และใกล้ที่จะตายไปกับเว็บไซต์นี้
   หากมีปัญหาในการฟังจากเว็บไซต์กรุณาแจ้งที่ satipanya@yahoo.com จะเป็นพระคุณยิ่ง.
 ถ้าไม่ต้องการดาวน์โหลด อาจฟังโดยตรงจากแผ่น DVD MP3 
  ซึ่งบรรจุเนื้อหาแผ่นละประมาณ ๑๐๐ ชั่วโมง
   ราคาแผ่นละประมาณ ๑๕ บาท มีจำหน่ายที่แผนกจำหน่ายหนังสือของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 เยื้องพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ บางลำพู กทม. โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๑๐๘๕, ๐๒ ๖๒๙ ๔๐๑๖ 
หากต้องการซื้อจำนวนมากในราคาทุน กรุณาโทร.ติดต่อที่เว็บมาสเตอร์ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๐๘๓๗

ไฟล์เสียงในเว็บไซต์นี้เป็น .wma ดังนั้น เมื่อคลิกดาวน์โหลด โปรแกรม Window media player มักจะเปิดขึ้นมา
และถามว่า อนุญาตให้ใช้ปลั๊กอินหรือไม่ ? ให้ท่านคลิกที่ข้อความว่า "ทำงานบนไซด์นี้ได้เสมอ" ่ 
เครื่องก็จะเปิดเสียงให้ได้รับฟังทันที โดยไม่ต้องรอดาวน์โหลดจนจบเสียก่อน. 
.
อีกวิธีหนึ่งคือ ใหคลิกเปิด Window media player ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วไปในทุกรุ่นของวินโดว์ XP
แล้วย่อขนาดให้เล็กลง แล้วลากไปวางไว้ที่มุมบนข้างซ้ายเพื่อไม่ให้เกะกะ. 
หลังจากย่อแล้ว ให้คลิก File ที่แถบของ Menu แล้วเลือกกคลิก Open URL ก็จะมีช่อง URL สำหรับให้ป้าย(paste).

กลับมาคลิกขวาในหน้าสารบัญเพื่อเลือกเรื่องที่จะดูหรือฟัง และคลิกตรงคำว่า "คลิกที่นี่" 
แล้วเลือกคลิกที่ข้อความว่า "คัดลอกที่อยู่ของลิงค์" นำไปป้ายลงในช่อง URL ใน Window media player ตรงช่อง URL .
แล้วก็คลิก OK เครื่องก็จะเปิดให้ดูวิดีโอหรือฟังเสียงได้ทันที.
ถ้าต้องการทราบข้อมูลวิธีิีแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้คลิกที่ี่.

สารบัญจัดทำตามข้อมูลใน DVD แผ่นที่ (บันทึกจากเทปม้วนที่ 001 หน้าA - 100 หน้าB)
 กรุณาคลิกที่ตัวเลขของแต่ละเรื่องในสารบัญเพื่อฟังเสียงบรรยายของท่านเจ้าคุณ

  001 อานาปานสติ ตอน1                       	 
  003 พละ5                                        	
  005 ขั้นของอานาปานสติ                      
  007 วิธีทำให้เกิดความสงบ                    
  009 สติ สัมปชัญญะ วิปัสสนา                
  011 นิวรณ์5 ตอนพยาบาท                    
  013 นิวรณ์5 ตอนอุทธัจจกุกกุจจะ           
  015 นิวรณ์5 ตอนวิจิกิจฉา (2)                
  017 ฌาน4                                        	
  019 วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ                       	
  021 ปัจจเวกขณะสัมมาทิฏฐิ                  
  023 โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ -สมุทัย          	
  025 โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ -มรรค             
  027 สัมมาวาจา                                  
  029 สัมมาอาชีวะ                                
  031 สัมมาสติ                                    
  033 สรุปองค์มรรค                              
  035 วิสุทธิ์ -จิตบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส  
  037 ดับโศก                                      
  039 วัฎจักร                                       
  041 อารมณ์ของสติปัฏฐาน                 
  043 อาตาปี                                      
  045 สติมา                                       
  047 ทำใจเหนืออารมณ์                    
  049 เป้าหมายของกัมมัฏฐาน            
  051 ขั้นของการปฏิบัติ                     
  053 แก้ทางของจิต                         
  055 สู่ทางสงบจิต                          
  057 วสี                                         
  059 พุทธานุสติ: พุทธวิธีกำจัดกิเลส         
  061 วิชา 8 ประการ                                
  063 ทางแห่งความบริสุทธิ์                      
  065 บันใดสู่ความสงบ                            
  067 ทางแห่งความดี                              
  069 ประโยชน์จากโลก                           
  071 พุทธวิธีชี้แนวทาง                            
  073 พุทธวิธีพิชิตทุกข์                            
  075 รู้ดีไม่มีหลง                                    
  077 เทพในร่างมนุษย์                            
  079 เพื่อความเบิกบานใจ                        
  081 สู่ทางอันสงบ                                 
  083 ธรรมานุสติ: พระธรรมทรงความดีทวีสุข
  085 พระธรรมนั้นฉันใด                           
  087 พระธรรมเป็นสิ่งไม่มีกาล                  
  089 สะอาดกายไร้เวรภัย                        
  091 ทาง4สายจุดหมายเดียวกัน              
  093 กำหนดหมายให้ตรง                        
  095 ทุกข์สุขอยู่ที่ไหน?                          
  097 ขันธ์5มาจากไหน                           
  099 ตัณหากระซิบใจ(ตัณหา)                 
  101 กรรมทำให้ได้สุขทุกข์(กรรม)           
  103 ผัสสะเป็นปัจจัยของนาม(ผัสสะ)      
  105 ชาติต่อไปมีเพราะอะไร                   
  107 เอกภาพแห่งชีวิต                          
  109 สร้างปัญญาขจัดหลง                     
  111 เส้นทางสายเดียวกัน                      
  113 วิญญูชนคือใคร                           
  115 สุขทุกข์อยู่ที่ใจ                             
  117 จากสามเป็นหนึ่งจะถึงสุข                
  119 รักษาจิตด้วยสังวร                           
  121 เทวดามาเป็นครู                            
  123 มองกายให้ชัดเจน                 
  125 ฝึกหัดนิพพานประจำวัน         
  127 อานาปานสติ                       
  129 อานาปานสติ(ต่อ)                
  131 กรุณามุทิตาพรหมวิหาร     
  133 เพิ่มเชื้อแห่งปัญญา          
  135 ความปฏิกูลแห่งอาหาร     
  137 อึ่งอ่าง ทางสองแพร่ง       
  139 พวงดอกไม้แห่งมาร          
  141 รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว   
  143 เพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิต   
  145 ความเป็นเหตุผลแห่งธรรม          
  147 ความประเสริฐแห่งพระธรรม        
  149 หลักใจผู้ใฝ่ธรรม                       
  151 จุดร่วมแห่งธรรม                       
  153 เทพในโลกมนุษย์                     
  155 ผลงานการดูลม                        
  157 ความรู้ทั่วทุกอย่าง                    
  159 รู้คุณโทษให้ชัดเจน                  
  161 กายนี้มีปัญหาน่าคิด                 
  163 สรรพสิ่งเป็นเพียงเหตุ              
  165 รู้แจ้งปฐพีจะมีสุข                     
  167 สู่ความสุขตามลำดับ                
  169 ดูน้ำนำมาส่องตน                    
  171 ภาวนาเสมอด้วยน้ำ                
  173 บทเรียนจากลม                     
  175 ผลจากไฟในทางธรรม           
  177 สำคัญที่เริ่มต้น                     
  179 ไม่มีเราก็ไม่ร้อน                    
  181 บูชาคนบูชาธรรม                  
  183 ไม่ควรประมาทปัญญา           
  185 รู้จริงทิ้งทุกข์                         
  187 ไม่ประทุษร้ายจะได้สุข           
  189 สุขทุกข์อยู่ที่ใจ                     
  191 เพิ่มธรรมนำสู่สุข                        
  193 เป้าหมายเดียวกัน                       
  195 เรื่องจะต้องเป็นอย่างนั้น              
  197 รู้เวทนาแต่อย่าติด               
  199 เมื่อได้สุขครองสุขไว้           
  201 ขานนาค. 
  002 อานาปานสติ ตอน2 
  004 นิมิต3 
  006 ขันธ์5 กัมมัฎฐาน ไตรลักษณ์ 
  008 วิธีละกิเลส 
  010 นิวรณ์5 ตอนกามฉันทะ 
  012 นิวรณ์5 ตอนถีนมิทธะ 
  014 นิวรณ์5 ตอนวิจิกิจฉา (1) 
  016 นิวรณ์5 ตอนวิจิกิจฉา (3) 
  018 มรรค8 กัมมะสัมมาทิฏฐิ 
  020 มัคคะ พละ สัมมาทิฏฐิ 
  022 โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ -ทุกข์ 
  024 โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ -นิโรธ 
  026 สัมมาสังกัปปะ 
  028 สัมมากัมมันตะ 
  030 สัมมาวายามะ 
  032 สัมมาสมาธิ 
  034 สัมมาวิมุติ 
  036 วิสุทธิ์ -ศีลจิตตทิฏฐิ 
  038 ปฏิจจสมุปบาท 
  040 พระนิพพาน 
  042 วิปลาส 
  044 สัมปชานะ 
  046 เก้าอี้นิรภัย 
  048 ข่มทุกข์ใจ 
  050 อานิสงส์ของอานาปานสติ 
  052 ลีลาอารมณ์ 
  054 นิมิตอารมณ์ 
  056 พิษที่ต้องขจัด 
  058 บันใดธรรมนำสุข 
  060 พุทธวิธีสร้างความรู้ 
  062 สัมผัสวิชาของพระพุทธองค์ 
  064 หลักพัฒนาชีวิต 
  066 พระผู้เสด็จไปดี 
  068 รู้โลกนี้ได้ก็หายหลง 
  070 ความจริงแห่งชีวิต 
  072 ฝึกจิตตนได้เป็นความดี 
  074 ปรากฏการณ์มาจากอะไร 
  076 ตื่นไม่หลับไหล    
  078 ปลุกตนให้ตื่น      
  080 เพื่อความมีโชค 
  082 พระพุทธคุณหนุนส่ง 
  084 ทศพิธราชธรรม 
  086 ตรวจดูใจจะเห็นจริง 
  088 ทดลองดูจะรู้ดี 
  090 สะอาดใจไร้กังวล 
  092 พัฒนาความเห็น 
  094 เมื่อไม่เที่ยงจะเที่ยงได้อย่างไร 
  096 ผลจากใจรู้ความจริง 
  098 ในข่ายของอวิชชา(อวิชชา) 
  100 ใจไม่ถือก็เป็นสุข(อุปาทาน) 
  102 อาหารนำอะไรมาให้(อาหาร) 
  104 ชีวิตนี้มีได้อย่างไร 
  106 แก้ข้องใจในชีวิต 
  108 ตรวจสอบจิตให้ชัดเจน 
  110 ทางเดินตรงสู่สุขสันต์ 
  112 มองเห็นขั้นของความจริง 
  114 รู้ด้วยใจของตนเอง 
  116 เดินไปไม่ถอยหลัง 
  118 สงบทุกข์ภัยในชีวิต        
  120 สงบมนทินใจ 
  122 เรียนให้รู้ความจริง 
  124 สงบกิเลสเหตุแห่งทุกข์ 
  126 นิพพานดิบ 
  128 อานาปานสติ(ต่อ) 
  130 เหตุแห่งความรัก 
  132 อุเบกขาพรหมวิหาร 
  134 รูปโสภาจริงหรือ ? 
  136 เรานี้มีอะไร ? 
  138 หม้อกรองด่าง เต่า 
  140 มนัสการผู้สมควร 
  142 ทางสายเอก 
  144 ถอนลูกศรคือความโศก 
  146 กิเลสกรรมทำให้เกิด 
  148 สู่จุดร่วมเดียวกัน 
  150 เรื่องของจิตต้องรู้กัน 
  152 ชี้นำความสงบ 
  154 ความจริงสองด้าน 
  156 ธรรมะมีที่ตัวเรา 
  158 รู้ดีมีประโยชน์ 
  160 ร่างกายนี้งามจริงหรือ ? 
  162 ผลจากจิตที่เห็นจริง 
  164 มีครูอยู่ทุกแห่ง 
  166 นทีธรรมนำทางให้สร่างทุกข์ 
  168 ความอัศจรรย์ของพระสัทธรรม 
  170 นทีโทษนทีคุณ 
  172 ภาวนามีคุณไฉน 
  174 บัณฑิตย่อมฝึกตน 
  176 โทษคุณหมุนวนเพราะคนนี่เอง 
  178 ปล่อยให้ไฟเผาเราจะร้อน 
  180 เกิดมาเพื่ออะไร 
  182 ควรเพิ่มพูนความรู้ 
  184 พึงรักษาสัจจะ 
  186 อย่าตกอยู่ในอำนาจกาม 
  188 พื้นใจนั้นสำคัญไฉน 
  190 รู้ปล่อยวางจะสร่างทุกข์ 
  192 หยุดปรุงยุ่งก็หาย 
  194 เราเขาก็เช่นเดียวกัน 
  196 รู้จริงเพียงสิ่งเดียว 
  198 ทันอารมณ์ข่มความคิด 
  200 สติใช้ครองใจตน 
  ....
สารบัญจัดทำตามข้อมูลใน DVD แผ่นที่ 
(บันทึกจากเทปม้วนที่ 001 หน้าA - 100 หน้าB) 
กรุณาคลิกที่ตัวเลขของแต่ละเรื่องในสารบัญเพื่อฟังเสียงบรรยายของท่านเจ้าคุณ
001 รู้ตนก็รู้คนอื่น 
003 จิตมีราคะนั้นฉันใด                        
005 มองจุดเด่นจะเห็นชัด                     
007 มองดูใจแล้วจะรู้                           
009 บริหารตนบริหารคน                       
011 ใฝ่ความดี                                   
013 มีหลักคิด                                    
015 ความหลากหลายของโมหะ            
017 ยามหดหูู่้รู้ได้ไร้ปัญญา                   
019 เหนืออารมณ์                               
021 น้อมนำทางสว่างใจ                       
023 เห็นคุณโทษให้ประจักษ์                 
025 ตามดูให้รู้ตลอด                           
027 เครื่องมือตัดศีรษะ                        
029 อะไรผลักไสโลกไป ?                    
031 อะไรภัยใหญ่ของโลก ?                
033 อะไรกั้นกระแส ?                          
035 นามรูปดับไปที่ไหน ?                     
037 ความฉลาดในธรรม                       
039 หวง ห่วง ห้วง                               
041 รู้ต้น กลาง ปลาย ไม่หวั่น                
043 ชีวิตวิวัฒน์                                   
045 ทางไปสู่ฝั่งแห่งเวท                       
047 ฉฬัง(ฉฬ ัง)ดุเบกขา                        
049 ทุกข์นี้มาจากไหน                         
051 มุนีมีที่ใจ                                    
053 สำคัญที่ใจไปเกี่ยวเกาะ                  
055 อริยคุณ 5   
057 บำบัดทุกข์บำรุงสุข                        
059 อย่างไรเรียกว่าศึกษา                    
061 พิจารณาขจัดสงสัย                       
063 พิจารณาอารมณ์                           
065 สักกะผู้องอาจ                              
067 ความเห็นเป็นเหตุ                          
069 ปัญญารักษาตนได้                        
071 น้อมนำสู่ความสุข                         
073 ดูใจ ถามใจ ตอบใจ                       
075 รูปขันธ์นี้เป็นอย่างไร ?                   
077 เสนามารผู้ผลาญความดี                 
079 ได้มาในทางไม่ดีมีปัญหา                
081 ศีลวัตรมงคลมีผลไฉน ?                 
083 ละตัณหาพาสู่สุข                          
085 นิพพานในขณะจิต                        
087 มรรคผลพระอริยสาวก                   
089 สงบรู้เชิดชูจิต                              
091 พ้นไปได้จะหายทุกข์                     
093 สร้างปัญญาพัฒนาตน                    
095 ท่านเห็นทุกข์บ้างไหม ?                  
097 ดับทุกข์ได้บ้างไหม ?                     
099 ความขัดแย้งในจิต                   
101 ชี้ทางบันเทาทุกข์
103 ตบแต่งภพชาติ
105 อุบายถ่ายถอนทุกข์
107 ผลกรรมทำไว้ย่อมได้ผล      
109 ทุกข์เกิดจากความกังวล
111 เห็นธรรมในใจตน
113 ความกล้าหาญมาจากไหน ?
115 กำหนดรู้ที่จิต
117 ความคิดดีจะมีผล
119 มองไปให้ตลอด
121 หมักหมมจนหม่นหมอง
123 พุทธคุณหนุนใจ
125 เพื่อความเป็นผู้กล้าหาญ
127 ท่องทะเลอารมณ์
129 อยู่อย่างเชิดชูจิต
131 อยู่ดีมีธรรมค้ำจุนจิต
133 มุ่งหน้าเข้าหาฝั่ง
135 จากเศร้าหมองเป็นผ่องแผ้ว
137 มุ่งตรงสู่ประตูธรรม
139 สุขทุกข์อยู่ที่ใจของเรา
141 จิตคุ้นกับอะไรไปตามนั้น
143 ดีแท้มีประโยชน์โทษไม่มี
145 ทรัพย์สร้างสุขเกษมสันต์
147 ปัญญาส่องมองตน
149 ประพฤติอย่างไรเรียกว่าดี
151 แสงธรรมนำจิต
153 รู้จำ รู้แจ้ง รู้จริง
155 โลกทัศน์พัฒนา
157 รู้ถ่ายถอนผ่อนคลาย
159 ให้ได้ผลบ้างก็ยังดี
161 ฝึกปรือตนเพื่อผลที่ดีกว่า     
163 ตัวตายแต่ไม่ตาย
165 ผู้เจริญที่แท้จริง
167 ยอมรับความจริงได้สิ่งดี
169 ลดโรคาทางอารมณ์
171 เพราะอะไรเล่าจึงเล่าร้อน
173 สร้างความรู้เชิดชูตน
175 เพราะตัณหาพาไป
177 เกิดอีกทีดีกว่าเดิม
179 รู้จริงได้ก็คลายโศก
181 สุขมีได้ถ้าไม่ยึด
183 รู้ละวางห่างปัญหา
185 ญาณสังวร
187 เศร้าหมองผ่องใสใจเป็นหลัก
189 รู้แจ้งก็รู้จริง
191 วิญญาณอยู่ที่ไหน ?
193 เข้าใจได้ให้ประโยชน์
195 ธรรมะเป็นกำลัง
197 ขัดเกลาให้เบาบาง
199 หวังผลทนสร้างเหตุ
201 ทำวัตรเช้า-เย็น  
002 ใจเรานั้นสำคัญนัก  
004 ราคะนั้นหลากหลาย  
006 ความโกรธมีโทษไฉน ? 
008 โมหะนั้นฉันใด ?  
010 หมอกบังใจ  
012 แสงส่องใจ
014 ฟุ้งได้ก็สงบได้  
016 ไรัปัญญาจะหลงทาง  
018 สงบใจได้ไร้กังวล  
020 ธรรมะเหนืออธรรม 
022 ตามดูจิตคิดอย่างไร ?  
024 รู้วิมุตติความหลุดพ้น  
026 อะไรคือศีรษะแห่งโลก 
028 อะไรปิดบังโลกไว้ ?  
030 อะไรกระซิบใจสัตว์โลก ? 
032 ธาราอารมณ์ 
034 อะไรเป็นเครื่องตัดกระแส ? 
036 ไม่ข้องไม่ติดจิตสงบ  
038 น้อมนำความสุข  
040 อะไรทำใจฉันให้หวั่นไหว  
042 คุ้มครองใจด้วยรู้แล้วดับ  
044 รู้ฝั่งทั้งสอง  
046 รู้ฐานะแห่งบาปกรรม 
048 วางเฉยในอารมณ์  
050 ใครสร้างความทุกข์
052 เส้นทางของธีรชน  
054 สติต้องใช้ในที่ทั้งปวง  
056 ฉลาดจะได้ประโยชน์   
058 ธรรมะจากอาหาร   
060 เส้นทางดับทุกข์   
062 ต้านกระแสตัณหา  
064 รู้เท่าทันบันเทาทุกข์   
066 จิตสร้างเรือนตน
068 ไม่มี มี แล้วไม่มี   
070 เป็นไปโดยธรรม  
072 ทำอย่างไรจึงไม่กลัว 
074 บนเส้นทางของมุนี 
076 มารเสนาพาให้ส่าย 
078 ความกลัวจะกลับกล้า 
080 สุตะ ศีล ส่งสู่สุข 
082 มองอย่างไรจึงเป็นมงคล ? 
084 อะไรพาใจให้สัดส่าย 
086 รักษาจิตด้วยพิจารณา 
088 อยากสงบต้องใฝ่สงบ 
090 รู้จักคิดจะเห็นธรรม 
092 หวังมากทุกข์มาก 
094 ปัญญาพาให้บริสุทธิ์ 
096 เห็นเหตุแห่งทุกข์บ้างไหม ? 
098 ใจสูงขึ้นหรือต่ำลง 
100 รู้เหมือนไม่รู้  
102 เป็นได้เป็นดี 
104 รู้ดีมีคุณ   
106 จะได้สุขถ้ารู้จัก  
108 ทุกข์ติดตามเรามาธรรมดาจริงๆ  
110 ลดเหตุแห่งกังวลจะดลสุข 
112 อย่ารับใช้มาร  
114 เสริมสร้างทางสงบ  
116 อย่าได้คิดจนกังวล  
118 เพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ภัย  
120 ลดจุดบอดภายในใจ  
122 เสริมสร้างกุศลกระแส  
124 คิดดีได้จะสุขใจ  
126 ยิ่งไขว่คว้าปัญหายิ่งมาก  
128 เพิ่มความรู้คู่ชีวิต  
130 คุมความคิดพิชิตมาร  
132 ปล่อยวางเมื่อว่างบาป  
134 บนเส้นทางพระอริยะ  
136 ถ้ารู้แล้วจะหายหลง  
138 ลดความเพลินเดินสู่สุข  
140 รูปสัญญาพาสู่สุข-ทุกข์  
142 อะไรปรากฎให้กำหนดรู้  
144 กลวิธีหนีความทุกข์   
146 กายเรานี้เป็นธรรมที่สำคัญ   
148 บนเส้นทางพุทธะ   
150 ขัดเกลาเบาบางกระจ่างใจ   
152 พุทธานุภาพล้ำรำพัน  
154 เป็นเทพโดยธรรม  
156 สังขาราไม่มีที่เที่ยงจริง  
158 สุขทุกข์อยู่ที่เรายึดเอา  
160 เพียงเท่านี้ก็ดีแล้ว          
162 รู้ปล่อยวางก็ว่างได้  
164 ก้าวไปข้างหน้าอย่าท้อถอย   
166 กระจกส่องใจ  
168 เส้นทางสร้างความสำเร็จ  
170 รู้จักข่มใจบ้างจะสร่างทุกข์   
172 รู้วางลงได้จะคลายร้อน  
174 ใจมั่นคงทรงตัวได้  
176 ควบคุมใจไกลกังวล  
178 รู้ได้ทันจะมั่นคง  
180 รู้ปล่อยวางห่างทุกข์  
182 ก้าวหน้าได้สบายขึ้น  
184 ใครนำมาซึ่งความสุข 
186 จากอาหารผ่านสู่สุข  
188 จับหลักได้ให้ประโยชน์   
190 รู้แจ้งก็รู้จริง(ต่อ)  
192 จะเป็นนายหรือเป็นทาส  
194 ทุกข์และโทษคลายลง   
196 โลกแตก  
198 สำคัญที่ใจสงบ  
200 รู้ทันความจริงเป็นสิ่งดี  
202 สวดเจริญพระพุทธมนต์